Usługi budowlane – obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury

Świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe wciąż mają trudności z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego VAT. W praktyce gospodarczej faktyczne wykonanie usługi wciąż łączone jest z podpisaniem końcowego protokołu odbiorczego robót. Dla świadczących usługi spółek i inwestorów podpisanie protokołu stanowi formalne zakończenie kolejnego etapu prac, po którym świadczący wystawiają na rzecz inwestorów fakturę.

(więcej…)

Kiedy wartość transakcji przekroczy limit płatności gotówkowych?

Zmiana limitu płatności gotówkowych wywołała wśród podatników wątpliwości co do sposobu rozumienia jednorazowej wartości transakcji. W związku z pojawiającymi się niejasnościami, Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską udzielił wyjaśnień, jak na potrzeby znowelizowanych przepisów należy rozumieć pojęcie transakcji oraz w jaki sposób należy kalkulować jej wartość, mając na uwadze charakter transakcji (pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 08.02.2017r., znak: DD6.054.5.2017).

(więcej…)

Pożyczki udzielane przez przedsiębiorców – VAT czy PCC?

Przedsiębiorcy, będący podatnikami VAT, udzielając pożyczki często są przekonani, że czynność ta będzie opodatkowana podatkiem VAT. Takie stanowisko przez wiele lat było podtrzymywane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Transakcje udzielania pożyczek są jednymi z najczęściej zawieranych (również między podmiotami powiązanymi). Istotne z punktu widzenia konsekwencji podatkowych jest ustalenie, czy umowa pożyczki została zawarta w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, czy poza nią. Należy mieć na uwadze, że samo bycie przez pożyczkodawcę podatnikiem VAT nie pozwala automatycznie uznać czynności za podlegającą VAT.

(więcej…)

Dostawa nieruchomości – zwolnienie od podatku od towarów i usług

Dostawa nieruchomości co do zasady jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W określonych przypadkach można jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT[1]. Warunkiem powyższego zwolnienia jest, aby dostawa była dokonana najwcześniej 2 lata po pierwszym zasiedleniu budynku, budowli lub ich części. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest użyte w przepisie pojęcie „pierwsze zasiedlenie”, które budzi duże wątpliwości interpretacyjne.

(więcej…)

Wyłączona możliwość zaliczenia w koszty płatności gotówką powyżej 15 000 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie przepis obniżający limit wartości dla transakcji gotówkowych. Zmiana powoduje, że każda jednorazowa transakcja dokonana pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, musi być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przypadku niewykonania tego obowiązku, podatnicy PIT i CIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w jakiej kwota płatności została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

(więcej…)

Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości – jakie zmiany w 2017 r.?

Wiele wątpliwości dla celów podatkowych budzi wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961). Właściciele elektrowni wiatrowych z niepewnością oczekują na rozstrzygnięcie czy powyższa regulacja wpłynie na interpretację lokalnych organów podatkowych w zakresie zastosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. Wciąż niewyjaśniona pozostaje kwestia – co w świetle obecnie obowiązujących przepisów będzie stanowiło od 1 stycznia 2017 r. przedmiot i podstawę opodatkowania w przypadku elektrowni wiatrowych?

(więcej…)

Przekształcenie wieczystego użytkowania na gruncie prawa podatkowego

Prawdopodobnie od 01 stycznia 2017 r. procedura przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności zostanie znowelizowana. Plany zniesienia użytkowania wieczystego gruntów zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przekształcenie użytkowanych gruntów na mocy znowelizowanej ustawy ma nastąpić z mocy prawa i najprawdopodobniej będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty przez ich użytkowników. Nasuwa się zatem pytanie, czy oraz jakie konsekwencje będzie rodziło przedmiotowe przekształcenie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Czy podobnie jak w przypadku oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, będzie to czynność opodatkowana?  (więcej…)

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Pismo zawierające przedmiotowe stanowisko skierowane zostało w szczególności do Dyrektorów Izb Skarbowych i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, celem zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa podatkowego w tym zakresie. (sygn. akt PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141)

(więcej…)

Przekształcenie spółek a amortyzacja przedmiotu aportu

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową mamy prawo zaliczenia do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym, tzw. agio – takie stanowisko zaprezentowane zostało w ostatnim wyroku NSA wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/GI 396/13.

(więcej…)

Nieruchomości gruntowe – opodatkowanie VAT

Zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przepisy definiując pojęcie terenów budowlanych posługują się kryterium gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu decyzją o warunkach zabudowy. Wątpliwości budzi sformułowanie „grunty przeznaczone pod zabudowę”.

(więcej…)