Dostawa nieruchomości – zwolnienie od podatku od towarów i usług

Dostawa nieruchomości co do zasady jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W określonych przypadkach można jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT[1]. Warunkiem powyższego zwolnienia jest, aby dostawa była dokonana najwcześniej 2 lata po pierwszym zasiedleniu budynku, budowli lub ich części. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest użyte w przepisie pojęcie „pierwsze zasiedlenie”, które budzi duże wątpliwości interpretacyjne.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wyłączona możliwość zaliczenia w koszty płatności gotówką powyżej 15 000 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie przepis obniżający limit wartości dla transakcji gotówkowych. Zmiana powoduje, że każda jednorazowa transakcja dokonana pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, musi być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przypadku niewykonania tego obowiązku, podatnicy PIT i CIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w jakiej kwota płatności została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

(więcej…)

Czytaj więcej

Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości – jakie zmiany w 2017 r.?

Wiele wątpliwości dla celów podatkowych budzi wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961). Właściciele elektrowni wiatrowych z niepewnością oczekują na rozstrzygnięcie czy powyższa regulacja wpłynie na interpretację lokalnych organów podatkowych w zakresie zastosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. Wciąż niewyjaśniona pozostaje kwestia – co w świetle obecnie obowiązujących przepisów będzie stanowiło od 1 stycznia 2017 r. przedmiot i podstawę opodatkowania w przypadku elektrowni wiatrowych?

(więcej…)

Czytaj więcej

Przekształcenie wieczystego użytkowania na gruncie prawa podatkowego

Prawdopodobnie od 01 stycznia 2017 r. procedura przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności zostanie znowelizowana. Plany zniesienia użytkowania wieczystego gruntów zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przekształcenie użytkowanych gruntów na mocy znowelizowanej ustawy ma nastąpić z mocy prawa i najprawdopodobniej będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty przez ich użytkowników. Nasuwa się zatem pytanie, czy oraz jakie konsekwencje będzie rodziło przedmiotowe przekształcenie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Czy podobnie jak w przypadku oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, będzie to czynność opodatkowana?  (więcej…)

Czytaj więcej

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Pismo zawierające przedmiotowe stanowisko skierowane zostało w szczególności do Dyrektorów Izb Skarbowych i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, celem zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa podatkowego w tym zakresie. (sygn. akt PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141)

(więcej…)

Czytaj więcej

Przekształcenie spółek a amortyzacja przedmiotu aportu

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową mamy prawo zaliczenia do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym, tzw. agio – takie stanowisko zaprezentowane zostało w ostatnim wyroku NSA wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/GI 396/13.

(więcej…)

Czytaj więcej

Nieruchomości gruntowe – opodatkowanie VAT

Zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przepisy definiując pojęcie terenów budowlanych posługują się kryterium gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu decyzją o warunkach zabudowy. Wątpliwości budzi sformułowanie „grunty przeznaczone pod zabudowę”.

(więcej…)

Czytaj więcej

Stawka podatku od nieruchomości od garaży wielostanowiskowych

Kwestia zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości od wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych będących własnością przedsiębiorcy w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości. Pomimo, wydaje się już dość ugruntowanej linii orzeczniczej i utrwalonego stanowiska doktryny, w dalszym ciągu pojawiają się wśród podatników wątpliwości co do prezentowanego stanowiska organów podatkowych. (więcej…)

Czytaj więcej

Zabudowa kuchenna na klej i kołki z 8% VAT

W wyroku z dnia 10 marca 2016 roku WSA w Warszawie ( sygn. akt III SA/Wa 240/15) zajął się sprawą podatnika realizującego usługi polegające na zmierzeniu, przygotowaniu i montażu zabudowy kuchennej w nieruchomościach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Spółka wskazała, że dokonuje montażu zarówno w sposób tradycyjny (korzystając z kotew i kołków) jak i z wykorzystaniem równie efektywnych rozwiązań w postaci środków chemicznych takich jak klej. Fiskus nie zgodził się na opodatkowanie obniżona stawką montażu na klej wskazując, że nie gwarantuje on trwałego połączenia elementów z nieruchomością (więcej…)

Czytaj więcej