Przekształcenie wieczystego użytkowania na gruncie prawa podatkowego

Prawdopodobnie od 01 stycznia 2017 r. procedura przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności zostanie znowelizowana. Plany zniesienia użytkowania wieczystego gruntów zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przekształcenie użytkowanych gruntów na mocy znowelizowanej ustawy ma nastąpić z mocy prawa i najprawdopodobniej będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty przez ich użytkowników. Nasuwa się zatem pytanie, czy oraz jakie konsekwencje będzie rodziło przedmiotowe przekształcenie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Czy podobnie jak w przypadku oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, będzie to czynność opodatkowana?  (więcej…)

Czytaj więcej

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Pismo zawierające przedmiotowe stanowisko skierowane zostało w szczególności do Dyrektorów Izb Skarbowych i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, celem zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa podatkowego w tym zakresie. (sygn. akt PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141)

(więcej…)

Czytaj więcej

Przekształcenie spółek a amortyzacja przedmiotu aportu

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową mamy prawo zaliczenia do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym, tzw. agio – takie stanowisko zaprezentowane zostało w ostatnim wyroku NSA wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/GI 396/13.

(więcej…)

Czytaj więcej

Nieruchomości gruntowe – opodatkowanie VAT

Zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przepisy definiując pojęcie terenów budowlanych posługują się kryterium gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu decyzją o warunkach zabudowy. Wątpliwości budzi sformułowanie „grunty przeznaczone pod zabudowę”.

(więcej…)

Czytaj więcej

Stawka podatku od nieruchomości od garaży wielostanowiskowych

Kwestia zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości od wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych będących własnością przedsiębiorcy w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości. Pomimo, wydaje się już dość ugruntowanej linii orzeczniczej i utrwalonego stanowiska doktryny, w dalszym ciągu pojawiają się wśród podatników wątpliwości co do prezentowanego stanowiska organów podatkowych. (więcej…)

Czytaj więcej

Zabudowa kuchenna na klej i kołki z 8% VAT

W wyroku z dnia 10 marca 2016 roku WSA w Warszawie ( sygn. akt III SA/Wa 240/15) zajął się sprawą podatnika realizującego usługi polegające na zmierzeniu, przygotowaniu i montażu zabudowy kuchennej w nieruchomościach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Spółka wskazała, że dokonuje montażu zarówno w sposób tradycyjny (korzystając z kotew i kołków) jak i z wykorzystaniem równie efektywnych rozwiązań w postaci środków chemicznych takich jak klej. Fiskus nie zgodził się na opodatkowanie obniżona stawką montażu na klej wskazując, że nie gwarantuje on trwałego połączenia elementów z nieruchomością (więcej…)

Czytaj więcej

Amortyzacja nieruchomości – jak prawidłowo rozliczyć nabycie budynku i gruntu

W przypadku transakcji kompleksowej związanej z nabyciem gruntu i przynależności w postaci budynku pojawiają się wątpliwości co do wyznaczenia wartości początkowej poszczególnych środków trwałych. Amortyzacja nieruchomości pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania. Prawidłowe określenie wartości początkowej ma wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych. Jest to o tyle istotne, że grunt nie podlega amortyzacji dla celów podatkowych. (więcej…)

Czytaj więcej

Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym przy nabyciu nieruchomości

Podmiot, który dokonał inwestycji w wynajmowanej nieruchomości (obcym środku trwałym) może być zainteresowany jej nabyciem. Nabycie może mieć miejsce przed upływem terminu, w którym doszło do rozliczenia inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym pojawia się pytanie w jaki sposób rozliczyć poczynione nakłady.

(więcej…)

Czytaj więcej